Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Wie kan huren?

Om te kunnen huren, moet je voldoen aan een aantal criteria:

1) U moet meerderjarig zijn (tenzij u als minderjarige ontvoogd bent of begeleid zelfstandig woont)

2) Voor 2019 mag het geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar (=3 jaar geleden)  niet hoger zijn dan:

 • € 24.852 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • € 26.934 voor een alleenstaande gehandicapte als vermeld in artikel 1,22°,c) SHB
 • € 37.276 verhoogd met €2.084 per PTL voor anderen.

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen tijdens het referentiejaar geen inkomen had, dan wordt gekeken naar het eerstvolgende jaar waarin er wel een inkomen was. Als het inkomen van het referentiejaar de grens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag is het inkomen gedaald binnen de grenzen, kan er toch worden ingeschreven.

3) Wie bij ons een aanvraag doet, mag in binnen- of in buitenland geen woning of bouwgrond hebben, noch in volle eigendom, noch in vruchtgebruik.

Uitzonderingen op bezit van eigendom:

 • als uw huidige woning wordt onteigend;
 • als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt wordt verklaard *;
 • als uw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.
 • als uw woning ontruimd moet worden met toepassing van artikel 18, 2, tweede lid, artikel 26,60, §3, en artikel 90, §1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode;*;
 • als u het beheer van uw woning verloren heeft door een faillietverklaring;*
 • als u aan het scheiden bent; ~
 • als u de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk of in volle eigendom heeft verworven (bv. schenking, erfenis); ~
 • * In deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning de woning vervreemden.~ In deze gevallen moet u uit onverdeeldheid treden binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning.

* In deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning verkopen of schenken. U kan de woning ook verhuren aan een verhuurder die sociale woningen verhuurt.

4) U moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen.

5) Vanaf 1 november 2017 maakt de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste. Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden (datum inwerkingtreding huurovereenkomst) over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit is hetzelfde niveau dat al bij de taalbereidheidsvoorwaarde gold.

Onze baliemedewerkers zijn opgeleid om een zogenaamde sneltest af te nemen. Via deze sneltest wordt gepolst naar uw kennis van het Nederlands.

6) U of uw gezinsleden mogen geen woning of perceel, dat bestemd is voor woningbouw, ingebracht hebben in een vennootschap waarvan u of uw gezinsleden zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn.

7) Als u alleen wenst in te schrijven maar u bent nog gehuwd, dan dient u een bewijs van inleiding tot echtscheiding of ontwrichting van uw huwelijk voor te leggen