Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeDe VolkswoningenDirectiecomité

Directiecomité

Het Directiecomité volgt de dagdagelijkse werking van de huisvestingsmaatschappij op, fungeert als denktank voor
uit te werken dossiers, bereidt beleidsbeslissingen voor en ziet toe op de uitvoering ervan.

Leden van het Directiecomité:

Dhr. Pauwels Jan – Voorzitter
Mevr. Cami Ellen – Ondervoorzitter
Dhr. Baert Tom – Bestuurder
Dhr. Goethals Luc – Bestuurder

Bevoegdheden:

Volgens artikel 6 van het intern reglement delegeert de Raad van Bestuur volgende taken aan het Directiecomité:

 • uitvoering van de beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur;
 • het dagelijks bestuur van de vennootschap;
 • het bepalen van de meest geschikte kandidaat (conform de door de raad van bestuur vastgelegde werving- en selectieprocedure) bij de vervulling van een vacature;
 • de bevoegdheid over het al dan niet toepassen van het decretaal recht van voorkoop met rapportering  aan de raad;
 • het bepalen van aan te stellen ontwerpers;
 • het voorstellen van nieuwe projecten, nieuwbouw of renovatie;
 • de bevoegdheid over de toewijzingen van huurwoningen, met de verplichting dat het directiecomité periodiek aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengt over de wijze waarop hij van zijn bevoegdheid heeft gebruikgemaakt. Uitzonderlijke situaties dienen ter goedkeuring steeds door het directiecomité aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden;
 • het voorstellen van eventuele aanpassingen aan het interne reglement van het huurcontract;
 • het eventuele goedkeuren van lastenboeken voor opdrachten in mededinging, waarvan het geraamde bedrag, exclusief btw, €30.000 niet overstijgt, en de verspreiding ervan aan diverse kandidaten;
 • het gunnen van opdrachten, waarvoor mededinging is georganiseerd via lastenboek en conform de regelgeving overheidsopdrachten, zelfs als de gunning het bedrag van €30.000, exclusief btw, overstijgt;
 • opstellen van het jaarverslag;
 • opvolging financiële toestand van de maatschappij:
 • wanbetalingen en eventuele acties
 • afboeking als oninbaar te beschouwen achterstallige huren
 • bepaling nieuwe huurprijzen zoals voor te stellen aan RvB voor 1 januari;
 • opstellen meerjarenplanning van de maatschappij.

Bij beslissing van 17 augustus 2010 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid over de toewijzingen van huurwoningen aan het Directiecomité overgedragen met de verplichting dat het Directiecomité periodiek aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengt over de wijze waarop van de bevoegdheid werd gebruik gemaakt.

Uitzonderlijke situaties dienen door het Directiecomité steeds – ter goedkeuring – voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur.